Informasjon og søknad om medlemskap

Maskingrossisternes Forening
Klikk her for å se:

Maskingrossisternes Forening ble stiftet i mai 1913 og ved utgangen av 2019 telte vi 119 medlemmer. Medlemmene er inndelt etter maskingrupper:

  • Anleggsmaskiner
  • Verktøymaskiner
  • Kompressorer
  • Gaffeltrucker

Medlemmer kan benytte MGFs logo på sine brevark, hjemmesider, annonser m.m.

Medlemskap
Som medlem kan opptas ethvert firma som er registrert i Norge – eller registrert filial av utenlandsk selskap – som i eget navn omsetter maskiner og/eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist.
Medlemmer i Maskingrossisternes Forening må:

  • ha nasjonalt salgskontor og servicemuligheter
  • i de tre siste år ikke ha overtrådt lovgivningen eller MGFs regler om illojal konkurranse
  • registrere sin omsetning og nøkkeltall i Norge i offentlig tilgjengelig register
  • ha drevet virksomhet i Norge med registrert omsetning og nøkkeltall i minst 2 år

Medlemskap søkes ved innsending av eget søknadsskjema sammen med firmaattest og siste godkjente årsregnskap. Søknad om medlemskap behandles av styret. Styret kan beslutte opptak av medlemskap hvis beslutningen er enstemmig.

Gruppene og fagsaker
MGFs medlemmer er inndelt i grupper basert på hvilken maskingruppe man tilhører, Anlegg, Verktøy, Kompressor eller Gaffeltruck. Det inviteres til gruppemøter, normalt 3 ganger i året. Der blir det gitt informasjon om viktige saker, gruppens medlemmer tar opp og diskuterer bransjespørsmål av forskjellig art og ofte leder dette til ytterligere faglige utredninger i MGFs sekretariat. Møtene begynner normalt kl. 15.00 og avsluttes som regel med en hyggelig felles middag.

Plenumsmøter
Det er to plenumsmøter for MGFs medlemmer pr år. I november arrangeres MGF-dagen med seminar på dagen og bankettmiddag på kvelden. I april-mai avholdes den årlige generalforsamlingen.

Statistikk
Alle medlemmene kan delta i statistikken og innrapporteringen skjer i den maskingruppe man tilhører. Statistikkene blir innrapportert elektronisk til Prognosesenteret og totaltallene offentliggjøres. På egne påloggingssider kan finne sine egne tall og markedsandeler, i grafer og tabeller. Enkeltmedlemmers innrapportering er konfidensiell og kan kun leses av medlemmet selv.

Messer
Vei og Anlegg og SMART industri er viktige for medlemmene i MGF og bransjen. Vei og Anlegg ble sist arrangert i 2018 og holdes hvert 3. år slik at neste messe arrangeres i 2021. SMART industri var et nytt industritreff i 2018 hvor de viktigste bransjeforeningene arrangerer sine års-/medlemsmøter, kurs, seminarer og en utstilling med det nyeste av maskiner, verktøy og utstyr.
MGFs medlemmer får rabatt ved deltagelse på messene våre og i 2021 arrangeres begge messene på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Salgsbetingelser
MGF har over mange år utarbeidet egne salgsbetingelser som de fleste av medlemmene velger å benytte. Disse er utarbeidet i samarbeid med vår advokat-forbindelse og blir oppdatert med jevne mellomrom. Salgsbetingelsene finnes på norsk og engelsk på MGFs påloggingssider.

Advokatforbindelse
MGF er tilknyttet et advokatfirma som er særlig kjent med bransjen. Medlemmer kan benytte denne advokatkontakten til rabatterte priser og foreningen dekker i en rekke tilfeller oppstartkonsultasjon med 2 timer. Våre tilknyttede advokater kjenner etter hvert foreningen og strukturen på medlemsmassen godt. De er også sentrale i utarbeidelsen av MGFs salgsbetingelser og har derfor godt grunnlag til å bistå i tvister rundt salg og levering.

Årsavgift
Medlemsavgift: minimum NOK 4 500 og medlemsavgiften består av:
Medlemskontingent: NOK 1.000,- per medlem
Serviceavgift: Omsetningbasert etter følgende skala:

OmsetningServiceavgift
0 – 10 mill0,45 0/00
10 – 30 mill0,13 0/00
30 – 250 mill 0,07 0/00
Over 250 mill0,03 0/00

Kontakt gjerne direktør Tone Lindberg Grøstad på tone@mgf.no om du har spørsmål i forbindelse med medlemskap i MGF.
Søknadspapirer kan også sendes til denne e-postadressen.

Gå til søknadsskjema